Image

Машински техничар за компјутерско конструисање стиче знања потребана за конструисање, моделирање машинских делова и склопова (алата, прибора и делова машина), одређивање материјала, димензија и облика онога што ће се производити, израду техничке документације, примену у раду компјутера и најсавременијих софтерских пакета за 3D моделирање (Catia, Solid Works, AutoCAD, ProE, Solid Edge…).

Eлектротехничар рачунара стиче знања из области рачунара, програмирања, електронике и опширније познавање свих области електротехнике (електронике, аутоматике, телекомуникација, енергетике). Знања користи на пословима: монтаже, превентивног и корективног одржавања (тестирање -поправка) рачунарске мреже, конфигурисања, одржавања и сервисирања електронике рачунара, примене рачунара у електротехници; програмирања микрорачунара и система за развој или апликационих програма за информационе системе; одржавања и ажурирања датотека и читавом низу сродних послова

Техничар за компјутерско управљање стиче знања из области машинства, информатике, рада са програмима AutoCAD, ProEngineer, Solid Works, програмирања и руковања CNC машинама. Из техничког цртежа одређује начин и средство израде и пише програм за машину којом управља рачунар. Машински техничар за репаратуру стиче потребна знања о материјалима који се користе у машинсву, савременим поступцима заваривања и другим начинима спајања, избору материјала за спајање, методама контроле исправности делова, проналажењу грешака и најбољих начина за поправку – репарацију, а и знања о програмима AutoCAD и Solid Works.